homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Finalists
In This Section

Superintendent Finalists

Dr. Lisa Sayles-Adams

dr_lisa_sayles-adams.jpeg

Español | Soomaali | Hmoob

Dr. Lisa Sayles-Adams boasts a distinguished career in educational leadership spanning over two decades. Beginning in Minneapolis Public Schools from 1996 to 2004, she held various roles, including teacher and coordinator, ultimately becoming the principal at the City Alternative High School. Her journey continued in Clayton County Schools in Georgia (52,000 students), where she served as the principal for a high school and two elementary schools from 2004 to 2012.
 
Returning to Minnesota in 2012, she contributed significantly to the St. Paul School District (37,000 students) until 2019, holding roles such as middle school and elementary school principal, and later ascending to Assistant Superintendent for five years. In 2019, she took on the role of Assistant Superintendent in ISD 622 before assuming the prestigious position of Superintendent at Eastern Carver County Schools in 2020, overseeing a district of 9,600 students.
 
Dr. Sayles-Adams' academic background further solidifies her commitment to excellence. In 2022, she earned her Educational Doctorate in Education Leadership from Minnesota State University, Mankato. She also holds Pre-school through 12th-grade Administrative Licensure from St. Mary's University (2003), a Master's degree in Curriculum and Instruction from the University of Minnesota, Minneapolis (2002), and a Bachelor of Arts degree in Political Science from the University of Minnesota (1992).
 
Widely regarded by colleagues as an exemplary leader, Dr. Sayles-Adams is praised by Dr. Theresa Battle for her embodiment of a servant leader, emphasizing her commitment to academic excellence, cooperation, cultural awareness, and diversity. Additionally, Dr. David D. Thompson lauds her as an action-oriented educational leader, highlighting her expertise in innovative programming and organizational structures, impacting student outcomes positively.
 
---

Español

La Dra. Lisa Sayles-Adams cuenta con una distinguida carrera en liderazgo educativo que abarca más de dos décadas. Comenzando en las Escuelas Públicas de Minneapolis de 1996 a 2004, ocupando varios roles que incluyen el de maestra y coordinadora, y finalmente convirtiéndose en directora de City Alternative High School (Escuela Secundaria Alternativa de la Ciudad). Su trayectoria continuó en las Escuelas del Condado de Clayton en Georgia (52,000 estudiantes), donde se desempeñó como directora de una escuela secundaria y dos escuelas primarias de 2004 a 2012.
 
Al regresar a Minnesota en 2012, contribuyó significativamente al Distrito Escolar de St. Paul (37,000 estudiantes) hasta 2019, ocupando cargos como directora de escuela intermedia y primaria, y luego ascendió a superintendente asistente durante cinco años. En 2019, asumió el cargo de Superintendente Asistente en ISD 622 antes de asumir el prestigioso cargo de Superintendente en las Escuelas del Este del Condado de Carver en 2020, supervisando un distrito de 9,600 estudiantes.
 
La formación académica de la Dra. Sayles-Adams solidifica aún más su compromiso con la excelencia. En 2022, obtuvo su Doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato. También tiene una Licencia Administrativa de Preescolar a 12º grado de la Universidad de St. Mary's (2003), una Maestría en Currículo e Instrucción de la Universidad de Minnesota, Minneapolis (2002) y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota (1992).
 
Ampliamente considerada por sus colegas como una líder ejemplar, la Dra. Sayles-Adams es elogiada por la Dra. Theresa Battle por su encarnación de una líder de servicio, enfatizando su compromiso con la excelencia académica, la cooperación, la conciencia cultural y la diversidad. Además, el Dr. David D. Thompson la elogia como una líder educativa orientada a la acción, destacando su experiencia en programación innovadora y estructuras organizativas, lo que impacta positivamente en el desempeño de los estudiantes.
 
---

Soomaali

Dr. Lisa Sayles-Adams waxa ay ku faantaa xirfad sare oo xagga hogaaminta waxbarashada ah muddo labaatan sano ah. Laga bilaabo 1996 ilaa 2004, waxay qabatay doorar kala duwan, oo ay ku jiraan macalinka iyo isuduwaha, ugu dambeyntiina waxay noqotay maamulaha Dugsiga Sare ee Alternative High City. Socdaalkeedu wuxuu ku sii socday Dugsiyada Degmada Clayton ee Georgia (52,000 arday), halkaas oo ay u adeegtay maamule dugsi sare iyo laba dugsi hoose min 2004 ilaa 2012.
 
Ku soo laabashada Minnesota 2012, waxay si weyn wax ugu biirisay Dugsiga Degmada St. Paul (37,000 arday) ilaa 2019, iyada oo haysa doorar ay ka mid yihiin dugsiga dhexe iyo maamulaha dugsiga hoose, ka dibna waxay u kacday Kaaliyaha Kormeeraha guud shan sano. 2019, waxay qaadatay doorka Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee ISD 622 ka hor intaysan qaadan jagada sharafta leh ee Kormeeraha Guud ee Dugsiyada Bariga Carver ee 2020, iyada oo kormeeraysa degmo ka kooban 9,600 arday.
 
Dr. Sayles-Adams taariikhdeeda tacliimeed waxay sii xoojinaysaa sida ay uga go'an tahay heer sare. Sannadkii 2022, waxay ka heshay Doctorate-keeda Waxbarasho ee Hogaaminta Waxbarashada Jaamacadda Gobolka Minnesota, Mankato. Waxa kale oo ay haysataa shatiga maamulka ee dugsiga ka hor ilaa fasalka 12aad ee St. Mary's University (2003), shahaadada Masterka ee Manhajka iyo waxbarida ee Jaamacadda Minnesota, Minneapolis (2002), iyo shahaadada Bachelor of Arts ee Sayniska Siyaasadda Jaamacadda Minnesota (1992).
 
Si ballaadhan oo ay asxaabtiisu ugu tixgaliyaan hoggaamiye ku dayasho leh, Dr. Sayles-Adams waxa ku ammaanay Dr. Theresa Battle qaabkeeda hoggaamiye adeege, iyada oo xoogga saaraysa sida ay uga go'an tahay heerka sare ee tacliinta, iskaashiga, wacyiga dhaqanka, iyo kala duwanaanta. Intaa waxa dheer, Dr. David D. Thompson waxa uu ku amaanayaa in ay tahay hogaamiye waxbarasho ku jihaysan, iyada oo iftiiminaysa khibradeeda ku wajahan barnaamijyada hal-abuurka leh iyo qaab-dhismeedka ururka, iyada oo saamaynaysa natiijada ardayda si togan.
 
---

Hmoob

Dr. Lisa Sayles-Adams tau hais yam zoo saib txog ib lub luag haujlwm kawm ntawv kev coj hauv nees nkaum lub xyoo tas los. Pib hauv Minneapolis Public Schools thaum 1996 txog 2004, nws tau ua ntau txoj haujlwm, nrog rau ua ib tus xibfwb thiab coordinator, tau los ua ib tus principal ntawm lub City Alternative High School. Nws tau mus ua huajlwm rau hauv Clayton County Schools hauv Georgia (52,000 tus menyuam), uas nws tau yog tus principal rau ib lub high school thiab ob lub elementary tsev kawm ntawv pib 2004 txog 2012.

Rov qab los rau hauv lub xeev Minnesota thaum xyoo 2012, nws tau los ua haujlwm rau hauv St. Paul School District (37,000 tus menyuam) txog rau 2019, tau los ua ib tus principal rau ib lub middle school thiab elementary school, thiab tsis ntev tau nce mus ua tus Assistant Superintendent tau tsib xyoos. Hauv xyoo 2019, nws tau txais txoj haujlwm ua ib tus Assistant Superintendent hauv ISD 622 ua ntej los ua txoj haujlwm  Superintendent ntawm Eastern Carver County Schools hauv xyoo 2020, los saib xyuas ib lub district uas muaj 9,600 tus menyuam.
 
Dr. Sayles-Adams kev kawm yam tas los yog muaj kev ruaj khov rau nws kev cog lus ntawm txoj kev kawm zoo. Hauv xyoo 2022, nws tau txais nws daim Educational Doctorate hauv Education Leadership los ntawm Minnesota State University, Mankato. Nws kuj muaj nws daim ntawv raug cai qhia Pre-school txog rau qib 12th los ntawm St. Mary's University (2003), daim Master's degree hauv Curriculum and Instruction los ntawm University of Minnesota, Minneapolis (2002), thiab ib daim Bachelor of Arts degree hauv Political Science los ntawm University of Minnesota (1992).
 
Muaj kev fwm zoo los ntawm cov neeg nrog ua haujlwm li ib tus thawj coj zoo heev, Dr. Sayles-Adams tau raug qhuas los ntawm Dr. Theresa Battle rau nws kev sawv ua ib tus thawj coj, rau nws kev mob siab ntawm kev kawm ntawv zoo, kev sib koom tes, kev paub txog kab lis kev cai, thiab pab pawb neeg. Tsis tas li, Dr. David D. Thompson qhuas nws tias yog ib tus thawj coj nqis tes txhawb txoj kev kawm, piav txog nws kev txawj hauv kev nthuav qhia tshiab thiab cov txheej txheem kev sib koom, pab menyuam kom muaj kev kawm tau zoo. 
Analytics