homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Leadership Profile
In This Section

Superintendent Leadership Profile

Superintendent Leadership Profile

Español | Soomaali | Hmoob

---

At its meeting on Tuesday, August 8, 2023, the Board approved the superintendent leadership profile.

Superintendent Leadership Profile

Visionary Instructional Leader

 • Possesses a strong instructional background, with documented success in improving student achievement and reducing or eliminating achievement gaps.
 • Is a student-centered leader who ensures schools are safe places for learning, with clear plans to provide equitable access to mental health resources and services.
 • Commits to addressing individual student needs and maintaining high-performance expectations.
 • Has a firm grasp of how students learn, ensuring that every school in the MPS system offers programs that students can access to meet their diverse needs.

Effective Communicator

 • Ensures people feel valued, heard, and respected through strong communication and listening skills.
 • Collaborates with stakeholders to identify and address barriers and inequities that impact students' opportunities.
 • Builds authentic relationships with students, parents, teachers, administrators, union representatives, and community members through thoughtful communication, engagement, and actions.
 • Serves as MPS leading advocate for education at the district, city, and state levels.

Collaborative Manager

 • Analyzes and then addresses demographic and attendance changes impacting the MPS schools and works with the community to develop plans to address student enrollment, facilities, and financial issues.
 • Is politically savvy with the experience and skills to navigate the political landscape and build strong partnerships with government officials, school employees, and community organizations to create renewed trust.
 • Has fiscal and operational expertise to lead a system that efficiently and effectively assigns fiscal and human resources to priority initiatives, such as implementing the strategic plan and enrollment challenges.
 • Implements programs to retain talented staff and attract others who reflect the students served and embrace the MPS' values and beliefs.
 • Is a decisive leader who uses a participatory process with integrity to solve complex issues and, when needed, make difficult decisions that are in the best interests of students.

Leadership Attributes and Personal Qualities

 • Fosters unity within the MPS community and serves as a healing presence.
 • Maintains a visible and active presence in the community, engaging with stakeholders and seeking their input.
 • Values the community's role in decision-making and respects their perspectives, always remembering MPS are the community's schools.
 • Remains connected and engaged with staff to understand the administrative and teaching challenges affecting student learning.
 • Champions diversity, equity, and inclusion, addressing inequities and racism in policies programs, services, facilities, and curriculum.
 • Builds strong teams, acts with integrity, and relentlessly advocates for diversity, inclusion, and equity throughout the MPS organization.
---
 
 
En su reunión del martes, la Junta Directiva aprobó un borrador de perfil de liderazgo para superintendente, y espera recibir comentarios antes del 1º de agosto. Vea el borrador del perfil y comparta sus comentarios aquí

Perfil de liderazgo

Líder Educativo Visionario

 • Posee una formación académica sólida, con éxito documentado en la mejora del rendimiento estudiantil y la reducción o eliminación de las brechas de rendimiento.
 • Líder centrado en los estudiantes, quien se encarga de que las escuelas sean lugares seguros para el aprendizaje y tengan planes claros para proporcionar acceso equitativo a los recursos y a los servicios de salud mental.
 • Se compromete a abordar las necesidades individuales de los estudiantes y a mantener las expectativas de alto rendimiento.
 • Tiene un sólido conocimiento de cómo aprenden los estudiantes, asegurando que cada escuela en el sistema de MPS ofrezca programas accesibles a los estudiantes para satisfacer sus necesidades diversas.

Comunicador Eficaz

 • Se asegura de que las personas se sientan valoradas, escuchadas y respetadas mediante una gran capacidad para comunicarse y escuchar.
 • Colabora con las partes interesadas para identificar y abordar las barreras y desigualdades que afectan las oportunidades de los estudiantes.
 • Desarrolla relaciones auténticas con estudiantes, padres, maestros, administradores, representantes sindicales y miembros de la comunidad a través de la comunicación, el compromiso y las acciones bien meditadas.
 • Sirve como principal defensor de la educación en MPS a nivel de distrito, ciudad y estado.

Administrador Colaborativo

 • Analiza y aborda los cambios demográficos y de asistencia que afectan a las escuelas de MPS, y trabaja con la comunidad para desarrollar planes sobre la matriculación de los estudiantes, las instalaciones y los problemas financieros.
 • Es políticamente hábil, con experiencia y conocimientos para navegar por el panorama político y establecer colaboraciones sólidas con funcionarios gubernamentales, empleados escolares y organizaciones comunitarias con el fin crear una confianza renovada.
 • Posee experiencia fiscal y operativa para liderar un sistema que asigna de forma eficiente y efectiva recursos fiscales y humanos a las iniciativas prioritarias, como la implementación del plan estratégico y los desafíos relacionados con la matriculación.
 • Implementa programas para retener al personal talentoso y atraer otro personal que refleje a los estudiantes a los que sirve y apoye los valores y creencias del MPS.
 • Líder tenaz que utiliza con integridad un proceso participativo para resolver problemas complejos, y de ser necesario, toma decisiones difíciles en el mejor beneficio de los estudiantes.

Atributos de Liderazgo y Cualidades Personales

 • Fomenta la unidad dentro de la comunidad de MPS y sirve como una presencia sanadora.
 • Mantiene una presencia visible y activa en la comunidad, comprometiéndose con las partes interesadas y buscando su opinión.
 • Valora el papel de la comunidad en la toma de decisiones y respeta sus perspectivas, recordando siempre que las escuelas de MPS son escuelas de la comunidad.
 • Permanece conectado y comprometido con el personal para comprender los desafíos administrativos y de enseñanza que afectan el aprendizaje de los estudiantes.
 • Defiende la diversidad, la equidad y la inclusión, abordando las desigualdades y el racismo en las políticas, programas, servicios, instalaciones y currículo.
 • Construye equipos sólidos, actúa con integridad y aboga sin descanso por la diversidad, la inclusión y la equidad en toda la organización de MPS.
---
 
 
Kulankoodii Talaadadii, Guddigu waxa ay ku ansixiyeen qabyo qoraalka hoggaanka kormeeraha waxayna raadinayaan jawaab celin ugu dambayn 1da Agoosto. Arag qoraalka qabyada ah oo ku wadaag faallo celintaada halkan.

Qoraalka Hoggaanka

Hogaamiye Waxbarasho Aragti dheer leh

 • Waa inuu leeyahay asal waxbarasho oo adag, oo leh guul la diiwaan galiyay oo lagu hagaajinayo guusha ardayga iyo dhimista ama baabi'inta daldaloolada horumarka.
 • Waa inuu noqdaa hogaamiye ardayda udub dhexaad u ah oo hubiya in dugsiyadu yihiin meelo ammaan ah oo wax lagu barto, leh qorshooyin cad oo lagu bixinayo helitaan cadaalad ah oo lagu helo ilaha iyo adeegyada caafimaadka dhimirka.
 • Waa inuu  u heellan yahay wax ka qabashada baahiyaha ardayga iyo ilaalinta rajooyinka waxqabadka sare leh.
 • Si adag u fahmaa sida ardaydu wax u bartaan, isaga oo hubinaya in dugsi kasta oo ku jira nidaamka MPS uu bixiyo barnaamijyo ay ardaydu heli karaan si ay u daboolaan baahiyahooda kala duwan.

Xiriiriye wax ku ool ah

 • Waxay xaqiijisaa dadka inay dareemaan in la qiimeeyo, la maqlo, lana ixtiraamo iyada oo loo marayo xirfado xidhiidh iyo dhegaysi adag.
 • Waa inuu ka shaqeeyaan daneeyayaasha si ay u aqoonsadaan oo ay wax uga qabtaan caqabadaha iyo sinnaan la'aanta saameeya fursadaha ardayda.
 • Waa inuu dhisaa xidhiidh dhab ah oo lala yeesho ardayda, waalidiinta, macalimiinta, maamulayaasha, wakiilada ururka, iyo xubnaha bulshada iyada oo loo marayo wada xidhiidhka, ka qaybgalka, iyo ficilada.
 • Waa inuu u adeegaa MPS hormuudka u doodaha waxbarashada heer degmo, magaalo, iyo heer gobol.

Maamulaha wada shaqaynta

 • Waa inuu falanqeeyaa oo dabadeed wax ka qabtaa isbeddellada tirakoobka iyo imaanshaha ee saameeya dugsiyada MPS wuxuuna kala shaqeeyaa bulshada si loo horumariyo qorshayaasha lagu wajahayo diiwaangelinta ardayda, tas-hiilaadka, iyo arrimaha dhaqaalaha.
 • Waa inuu aqoon u leeyahay siyaasada oo uu leeyahay khibrad iyo xirfado uu ku maareeyo siyaasadda oo uu la dhiso iskaashi adag oo uu la yeesho saraakiisha dawladda, shaqaalaha dugsiga, iyo ururada bulshada si loo abuuro kalsooni cusub.
 • Waa inuu leeyahay khibrad maaliyadeed iyo mid hawl-fulin si uu u hogaamiyo nidaam si hufan oo wax ku ool ah u qoondeeya maaliyad iyo khayraad shaqaale waxqabadyada mudnaanta leh, sida hirgelinta qorshaha istiraatijiyadeed iyo caqabadaha diiwaangelinta.
 • Waa inuu fuliyaa barnaamijyo lagu hayo shaqaale karti leh oo uu soo jiito kuwa kale oo ka tarjumaya ardaydii u adeegay oo soo dhaweeyay qiyamka MPS iyo waxa ay aaminsan yihiin.
 • Waa hogaamiye go'aan qaadasho leh oo adeegsada hab ka qaybqaadasho leh daacadnimo si uu u xaliyo arrimaha murugsan, marka loo baahdona qaata go'aamo adag oo danta ugu wanaagsan ardayda.

Tilmaamaha Hoggaaminta iyo Sifooyinka Qof ahaaneed

 • Waxay kobcisaa midnimada bulshada MPS waxayna u adeegtaa sidii joogitaanka bogsashada.
 • Waa inuu ilaaliyaa joogitaanka muuqda oo firfircoon ee bulshada dhexdeeda, isagoo la falgasha daneeyayaasha oo raadiya taladooda.
 • Waa inuu qiimeeyaa doorka bulshada ee go'aan gaarista wuxuuna ixtiraamaa aragtidooda, had iyo jeer xusuusta MPS waa dugsiyada beesha.
 • Waa inuu weli ku xidhan yahay oo uu la shaqeeyaa shaqaalaha si uu u fahmo caqabadaha maamulka iyo waxbarida ee saameeya waxbarashada ardayga.
 • Kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada, wax ka qabashada sinnaan la'aanta iyo cunsuriyadda ee barnaamijyada siyaasadaha, adeegyada, xarumaha, iyo manhajka.
 • Waa inuu dhisaa kooxo adag, wuxuu u dhaqmaa si daacad ah, wuxuuna si hagar la'aan ah ugu ololeeyaa kala duwanaanshaha, ka mid noqoshada, iyo sinnaanta guud ahaan ururka MPS.
---
 
 
Nyob rau ntawm lub rooj sibtham hnub Tuesday, pawg Board tau pom zoo muaj ib qhov kev tswj coj ntawm tus superintendent thiab xav tau kev tawm tswv yim los pab tsis pub dhau lub 8 Hli 1st. Xyuas qhov draft profile thiab qhia koj li kev tawm suab tswv yim rau ntawm no

Daim Qhia Txog Kev Tswj Coj

Tus Thawj Coj Qhia Muaj Lub Zeem Muag

 • Muaj kev cob qhia zoo yav tas los, nrog rau kev txawj qhia tau zoo kom menyuam kawm tau ntawv thiab paub tshem tej yam nyuaj uas yuav ua rau menyuam kawm tsis tau ntawv.
 • Yog ib tus thawj coj paub txog menyuam uas ua rau koj lub tsev kawm ntawv muaj kev kawm nyab xeeb, nrog kev npaj ua zoo kom muaj kev pab txhawb nqa kev nyob kaj siab.
 • Cog lus los daws thiab muab tej yam menyuam kev xav tau thiab npaj muaj kev xav pab ua kom tau zoo.
 • Paub zoo txog qhov cov menyuam kawm tau ntawv zoo licas, kom tias txhua lub tsev kawm ntawv hauv MPS muaj kev nthuav qhia uas cov menyuam kawm tau raws li lawv xav kawm.

Ib Tus Txawj Hais Lus

 • Saib lwm neeg muaj nuj nqi, hnov lawm lub suab, thiab hwm los ntawm kev hais lus zoo thiab nkag siab lawv hais.
 • Koom tes nrog rau cov tswv cuab los paub thiab daws tej yam kev nyuaj thiab tsis ncaj ncees uas raug rau menyuam cov kev kawm ntawv.
 • Tsim kev sib raug zoo nrog rau cov menyuam, niamtxiv, xibfwb, cov thawj tswj haujlwm, cov neeg sawv cev union, thiab neeg zejzos los ntawm kev sib txuas lus zoo, kev sib koom thiab kev nqis tes ua.
 • Ua MPS tus thawj los txhawb rau kev kawm ntawv hauv lub district, lub nroog thiab lub xeev.

Tus Neeg Tswj Fwm Muaj Kev Koom Tes

 • Txhab txhais thiab los daws kev hloov kawm uas raws rau hauv MPS cov tsev kawm ntawv thiab ua haujlwm nrog rau lub zejzos los tsim kev npaj ua los daws teeb meem kev sau npe kawm ntawv, chaw ua haujlwm thiab nyiaj txiag.
 • Paub txog kev ua haujlwm nrog rau nom tswv kom paub kev ua laj kam thiab tsim muaj kev koom tes zoo nrog rau tsoom fwv, tsev kawm ntawv neeg ua haujlwm thiab cov koom haum zejzos los tsim kom rov muaj kev sib ntseeg siab.
 • Muaj kev paub txoj kev ceev nyiaj txiag thiab kev ua haujlwm los coj txoj kev ua uas tseem ceeb ntawm kev nyiaj txiag thiab kev neeg ua haujlwm pabcuam, ib yam li kev nqis tes ua ntawm cov tswv yim kev npaj ua thiab kev tshaj lij ntawm menyuam kev sau npe kawm ntawv.  
 • Nqis tes ua cov kev nthuav qhia los ceev tseg cov neeg ua haujlwm txawj ntse thiab nrhiav lwm cov neeg los ua haujlwm raws li cov menyuam peb muaj thiab pov puag MPS cov kev tseem ceeb thiab cov kev ntseeg.
 • Yog ib tus thawj coj ua muaj qhov kev txiav txim siab tau zoo uas koom rau hauv cov kev coj ua tau zoo thiab muaj kev los daws tau cov teeb meem nyuaj, thaum muaj, txiav tau txim zoo txog tej yam nyuaj kom yog qhov zoo rau cov menyuam.

Thawj Coj Kev Cwj Pwm thiab Tus Kheej Kev Coj Zoo

 • Tsim kom muaj kev sib koom hauv MPS lub zejzos thiab ua ib qho chaw cawm (healing presence).
 • Tawm hauv lub zejzos thiab tawm mus pab lub zejzos, koom nrog rau cov tswv cuab thiab nrhiav lawv kev tawm tswv yim.
 • Saib lub zejzos lub luag haujlwm hauv kev txiav txim kom muaj nuj nqis thiab hwm lawv kev tawm suab, nco tias MPS yog lub zejzos cov tsev kawm ntawv.
 • Nyob kom ze thiab koom nrog rau cov neeg ua haujlwm los nkag siab txog kev ua hajulwm thiab qhia ntawv uas pab tau rau cov menyuam txoj kev kawm.
 • Saib xyuas zoo ntawm diversity, equity, thiab inclusion, daws cov teeb meem ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev ua saib tsis taus haiv hauv cov cai kev nthuav qhia, kev pab, chaw haujlwm thiab kev qhia ntaub ntawv.
 • Tsim kom muaj pab pawg khov, ua qhov nrog kev ncaj ncees, thiab txhawb nqa rau txhua haiv neeg, txoj kev ua ua ke, thiab kev ncaj ncees txhua qhov hauv MPS lub koom haum.
Analytics