homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Public Comment
In This Section

Public Comment

Public Comment

Public comments are accepted at monthly business meetings. The next opportunity to provide public comment will be for the August 10th meeting. The information below will be updated soon to reflect timing for that meeting.

At any time, feedback can be emailed to the Board. Contact information is found here.

---

Public comment during COVID-19 (June 15, 2021 Meeting)

Español | Soomaali Hmoob

When meeting virtually due to the COVID-19 pandemic, the School Board will take public comments for business meetings by voicemail.

Minnesota Government Data Practices Act Disclaimer
Comments provided in writing and by voicemail are considered public data under the MN Government Data Practices Act.

Voicemail Comment Information:

 • The voicemail box will be open from noon on June 10 until noon on June 11 and will be closed after 25 messages are received
 • Messages left in Spanish, Somali, or Hmong will be translated and played in English with the original message during the meeting
 • To leave a voicemail, call 612-668-1229 and follow the instructions, which can also be found below:
 • You have reached the MPS School Board Public Comment voicemail. The first 25 voicemails left (maximum of two minutes each) that meet the guidelines will be played during the meeting. Your comment will be played if you include your name and relationship to MPS, your comments do not contain identifiable information about employees or students, and your comments do not contain profanity, insults, or threats. By leaving a voicemail here, you understand that your message is public data under the Minnesota Government Data Practices Act and will be made available upon request. If left in Spanish, Somali, or Hmong, your voicemail will be also be played in English during the meeting. You can find contact information for Board members, complete guidelines for public comment, and more at board.mpls.k12.mn.us. Please leave your message after the tone. Thank you.

Email the Board
As always, feedback can also be emailed to the entire Board by sending an email to: SchoolBoard@mpls.k12.mn.us.

---

Español

Comentarios del Público durante COVID-19 (Reunión de 15 de junio de 2021)

Cuando se tenga reuniones virtuales debido a la pandemia del COVID-19, la Junta Directiva Escolar tomará comentarios públicos para las reuniones de negocios mediante de correo de voz.

Descargo de Responsabilidad de la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota
Los comentarios proporcionados por correo de voz se consideran datos públicos bajo la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de MN.

Información acerca de los Comentarios por Correo de Voz:

 • El buzón de voz estará abierto desde el mediodía del 10 de junio hasta el mediodía del 11 de junio, y cerrará después de recibir 25 mensajes.
 • Los mensajes que se dejados en español, somalí o hmong serán traducidos y reproducidos en inglés con el mensaje original durante la reunión
 • Para dejar un mensaje de voz llame al 612-668-1229 y siga las instrucciones; las instrucciones pueden también encontrarse aquí a continuación:
 • Se ha comunicado con el correo de voz para comentarios públicos de la Junta Directiva Escolar de MPS. Los primeros 25 mensajes de voz (máximo de dos minutos cada uno) que cumplan con las directrices serán reproducidos durante la reunión. Su comentario se reproducirá si incluye su nombre y su relación con MPS, si el comentario no contiene información identificable sobre empleados o estudiantes, y si no contiene blasfemias, insultos o amenazas. Al dejar un mensaje de voz aquí, usted entiende que su mensaje es un dato público según la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota, y que estará disponible a solicitud. Si deja un mensaje en español, somalí o hmong, su mensaje de voz será también reproducido en inglés durante la reunión. Puede encontrar información de contacto de los miembros de la Junta Directiva, directrices completas para los comentarios públicos y más, en board.mpls.k12.mn.us. Por favor, deje su mensaje después del tono. Gracias.

Envíe un correo electrónico a la Junta Directiva
Como siempre, los comentarios pueden también ser enviados por correo electrónico a toda la Junta Directiva haciendo clic aquí.

---

Soomaali

Faallooyinka dadweynaha ay ka dhiiban karaan kulanka inta lagu jiro COVID-19 (Bisha Juun 15eeda, 2021 Shirka)

Marka ay ku kulmayaan Guddiga khadka tooska ah ee onlinka sababa la xiriira hakinta faafida cudurka COVID-19, Gudiga Waxbarasha Dugsiyada waxay  ku qaadan doonaan  faallooyinka dadweynaha ee ku saabsan kulanka iyadoo  fariin codka ah.(voicemail).

Dowladda Minnesota Afeefta Sharciga Ku Dhaqanka Xogta
Faallooyinka lagu bixiyey farriimaha codka waxaa loo tixgeliyaa xogta dadweynaha sida ku xusan Xeerka Ku Dhaqanka Macluumaadka Dowladda gobolka MINNESOTA.

Macluumaadka Fariimaha Codka ah:

 • Sanduuqa farriinta codku wuxuu furnaan doonaa laga bilaabo duhurimada bisha Juun 10eeda illaa duhurkii bisha Juun 11 waxaana la xiri doonaa ka dib marka la helo 25 farriin
 • Farriimaha lagu dhaafo luqadaha Isbaanishka, Soomaaliga, ama Hmong waxaa loo tarjumi doonaa oo lagu dhageysan doonaa luuqada afka Ingiriisiga iyadoo la isticmaalayo farriinta asalka aheyd inta kulanka socdo
 • Si aad uga dhaafto farriin cod ah, wac 612-668-1229 oo raac tilmaamaha, oo sidoo kale laga heli karo hoosta:
 • Waxaad soo gaadhay qadka Fariinta codka  Dadweynaha ee Gudiga waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis. 25-ka fariimood ee codka ah ee ugu horeeya (oo ugu badnaan laba daqiiqo midkiiba ah) ee buuxiyo hab tilmaameedka  ayaa la dhageysan doonaa inta lagu jiro kulanka dhacaaya bisha. Faalladaada ayaa la dhageysan doonaa haddii aad ku darto magacaaga iyo xiriirkaaga MPS, faallooyinkaada kuma jiraan macluumaad la aqoonsan karo oo ku saabsan shaqaalaha ama ardayda, iyo faallooyinkaada laguma dari karo cayda, aflagaadada, ama hanjabaada. Markaad codkaaga uga tagto halkaan, waxaad fahantay in fariintaadu tahay xog guud oo hoos timaad Sharciga Dhaqanka ee Ku-Dhaqanka Xogta ee Gobolka Minnesota oo la heli doono haddii la codsado. Haddii looga tago Isbaanish, Soomaali, ama Hmong, codkaaga  ayaa waliba lagu turjumi doonaa luuqada  Ingiriisiga inta kulanka socdo. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka ee xubnaha guddiga, tilmaamaha dhammaystiran ee faallooyinka dadweynaha, iyo waxyaabo intaa ka badan oo ah board.mpls.k12.mn.us. Fadlan farriintaada uga tag codka ka dib. Mahadsanid.

U dir guddiga Email
Had iyo jeer, ra'yi celinta gudiga  ayaa sidoo kale laguugu soo diri karaa emaylka adigoo gujinaya halkan.

---

Hmoob

Neeg zejzos hais lus lub caij COVID-19 (6 Hlis 15, 2021 Lub Rooj Sibtham)

Thaum muaj kev sibtham nyob rau saum fuabcua vim tus kab mob COVID-19, pawg School Board yuav txais kev hais lus rau lub rooj sibtham los ntawm kev kaw suab tseg.

Qhov Minnesota Government Data Practices Act Disclaimer
Thaum muaj kev sibtham nyob rau saum fuabcua vim tus kab mob COVID-19, pawg School Board yuav txais kev hais lus rau lub rooj sibtham los ntawm kev kaw suab tseg.

Qhia Txog Suab Kev Kaw Lus Tseg:

 • Lub xovtooj kaw suab lus yuav qhib pib 12 teev lub 6 Hlis 10 mus txog 6 Hlis 11 thiab yuav tsis qhib kaw lus tom qab muaj 25 qhov lus tau txais
 • ​Cov lus hu tuaj kaw tau tseg uas lus Spanish, Somali, lossis Hmoob yuav muab txhias thiab tso tawm ua lus Askiv nrog cov lus tau kaw tseg thaum muaj kev sibtham
 • Kaw koj cov lus tseg, hu 612-668-1229 thiab ua raws li kev qhia, li uas muaj nram qab no:
 • Koj tau tuaj txoog ntawm MPS School Board Qhov kev kaw lus tseg. Thawj 25 qhov suab kaw tseg (cov lus kaw tseg tsis ntev tshaj 2 feeb) uas raws qhov cai hais tseg thiaj yuav tso tawm thaum lub rooj sibtham. Nej cov lus yuav tso tawm tau yog nej qhia nej lub npe rau hauv thiab yam nej muaj nrog rau MPS, cov lus yuav tsum tsis yog hais tawm txog ib tus neeg ua haujlwm lossis menyuam twg, thiab cov lus yuav tsum tsis muaj qhov hais phem, saib tsis taus thiab npav qhov ua phem. Kaw tso koj cov lus tseg rau ntawm no, koj totaub tias koj cov lus hais yog rau tib neeg txhua tus nyob raws li cov kev tau los (public date) hauv qhov Minnesota Government Data Practices Act thiab tso tau tawm yog thaum muaj neeg hais tuaj. Yog koj kaw tseg ua lus Spanish, Somali, lossis Hmoob, koj lub suab yuav muab tso tawm ua lus Askiv thaum muaj kev sibtham.  Koj yeej nrhiav tau qhov yuav txuas tau lus nrog rau cov Board members, cai qhia txog kev tawm suab, thiab ntau ntxiv ntawm  board.mpls.k12.mn.us. Thov kaw tseg koj cov lus tom qab hnov lub suab nrov.  Ua tsaug.

Xa email rau cov Board
Li txhua zaug, kev tawm suab yeej xa tau mus rau cov Board txhua tus los nias qhov no