homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Public Comment
In This Section

Public Comment

Public Comment

Public comments are accepted at monthly business meetings. The next opportunity to provide public comment is for the December 12, 2023 meeting. 

---

Public Comment

Español | Soomaali Hmoob

The School Board will hear up to twenty-five (25) public comments at monthly regular business meetings. Fifteen (15) slots will be available by pre-registration beginning four (4) days prior to the meeting and ten (10) slots will be reserved for in-person sign up 5:15pm on the day of the meeting.

A calendar of school board meetings can be found here.

Public Comment Information and Guidelines:

 • Register here to provide a public comment. Registration will open at noon four (4) days prior (typically Friday) to the meeting (typically Tuesday).
 • By registering and providing a comment, you agree to all public comment guidelines and you understand that your comment and information you provide in the registration form may be considered public data under the Minnesota Government Data Practices Act.
 • The Board Chair has full discretion over the public comment period and guidelines.
 • If you have signed up to provide public comment in-person, your name will be called to approach the podium.
 • Each commenter will have up to two (2) minutes to provide their comment.
 • Public commenters should state their name, relationship to MPS, and the topic on which they are commenting.
 • Public comments are an opportunity for the Board to hear feedback and input. Board members will not respond to comments or questions.
 • Comments must not reference identifiable information about employees or students and must not use profanity, insults, or threats.
Email the Board
As always, feedback can also be emailed to the entire Board by sending an email to: SchoolBoard@mpls.k12.mn.us.

---

Español

Comentarios del Público

La Junta Directiva Escolar escuchará hasta veinticinco (25) comentarios del público en las reuniones mensuales regulares de negocios. Quince (15) espacios estarán disponibles mediante la preinscripción comenzando cuatro (4) días antes de la reunión, y diez (10) espacios se reservarán para la inscripción en persona a las 5:15 pm el día de la reunión.

El calendario de las reuniones del consejo escolar puede ser encontrado aquí.

Descargo de Responsabilidad de la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota
Los comentarios proporcionados por correo de voz se consideran datos públicos bajo la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de MN.

Información y Directrices para los Comentarios del Público:

 • Regístrese aquí para hacer un comentario público. - La inscripción se abrirá al mediodía, cuatro (4) días antes (usualmente el viernes) de la reunión (usualmente el martes).
 • Al registrarse y proporcionar un comentario, usted acepta todas las directrices para los comentarios públicos, y entiende que su comentario y la información que proporcione en el formulario de registro pueden ser considerados datos públicos bajo la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota.
 • El Presidente de la Junta tiene plena discreción sobre el periodo de comentarios públicos y las directrices.
 • Si se ha inscrito para hacer comentarios públicos en persona, se le llamará para que se acerque al estrado.
 • Cada comentarista tendrá un máximo de dos (2) minutos para hacer su comentario.
 • Los comentaristas públicos deben indicar su nombre, su relación con MPS y el tema sobre el que están comentando.
 • Los comentarios del público son una oportunidad para que la Junta Directiva escuche los comentarios y las aportaciones. Los miembros de la Junta Directiva no responderán a los comentarios ni a las preguntas.
 • Los comentarios no deben hacer referencia a información identificable sobre los empleados o los estudiantes, y no deben utilizar blasfemias, insultos o amenazas
Envíe un correo electrónico a la Junta Directiva
Como siempre, los comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico a toda la Junta Directiva: SchoolBoard@mpls.k12.mn.us.

---

Soomaali

Faallooyinka Dadweynaha

Guddiga Dugsigu wuxuu maqli doonaa oo la soo hordhigi doonaa ilaa shan iyo labaatan (25) faallooyin dadweyne shirarka ganacsiga caadiga ah ee billaha ah. Shan iyo toban (15) boosas ayaa diyaar noqon doona is-diiwaangelin hore oo bilaabanaysa afar (4) maalmood ka hor kulanka iyo toban (10) boosas ayaa loo hayn doonaa isdiiwaangelinta qof ahaaneed 5:15 galabnimo maalinta kulanka

Jadwalka shirarka guddiga dugsigu wuxuu noqon karaa ayaa ka heli kartaa halkaan

Macluumaadka Faallooyinka Dadweynaha iyo Tilmaamaha: 

 • Halkan iska diwaangeli si aad u bixiso faallada dadweynaha. Isdiiwaangelintu waxay furmi doontaa duhurnimada afar (4) maalmood ka hor (caadi ahaan Jimcaha) kulanka (sida caadiga ah Talaadada).
 • Markaad isdiiwaan geliso oo aad bixineyso faallo, waxaad ogolaatay dhammaan tilmaamaha ra'yiga dadweynaha waxaadna fahantay in faallooyinkaaga iyo macluumaadka aad ku bixiso foomka diiwaangelinta loo qaadan karo xogta dadweynaha ee hoos timaada Xeerka Dhaqanka Xogta ee Dawladda Minnesota.
 • Guddoomiyaha guddidu waxa uu leeyahay go'aan buuxa oo ku aaddan xilliga faallooyinka dadweynaha iyo hab-raacyada.
 • Haddii aad isu diiwaangelisay inaad si shakhsi ah u bixiso faallooyinka dadweynaha, magacaaga waxaa loogu yeeri doonaa inuu u dhawaado masraxa.
 • Faallo-bixiye kastaa wuxuu haystaa ilaa laba (2) daqiiqo si uu faallooyinkiisa ugu bixiyo.
 • Faalleeyayaasha dadwaynuhu waa inay sheegaan magacooda, xidhiidhka MPS, iyo mawduuca ay ka faaloonayaan.
 • Faallooyinka dadweynuhu waxay fursad u yihiin Guddigu inay ku maqlaan jawaab-celin iyo talo-bixin. Xubnaha guddiga kama jawaabi doonaan faallooyinka ama su'aalaha.
 • Faallooyinka waa inaysan tixraacin macluumaadka la aqoonsan karo ee ku saabsan shaqaalaha ama ardayda waana inaysan isticmaalin cay, aflagaado, ama hanjabaad.

U dir guddiga Email
Had iyo jeer, ra'yi celinta gudiga ayaa sidoo kale laguugu soo diri karaa emaylka adigoo gujinaya halkan.

---

Hmoob

Pej Xeem Kev Hais Lus

Pawg School Board yuav hnov tau txog rau nees nkaum tsib (25) qhov kev tuaj hais lus ntawm txhua lub hlis hauv cov rooj sibtham. Kaum tsib (15) qhov chaw yuav muaj rau cov xub tuaj sau npe ua ntej pib 4 hnub ua ntej muaj lub rooj sibtham thiab kaum (10) qho chaw yuav tseg rau cov neeg tuaj koom sau npe thaum 5:15pm nyob rau hnub muaj kev sibtham.

Pawg school board daim calendar rau cov rooj sibtham xyuas ntawm no.

Pej Xeem Kev Qhia Txog Qhov Tuaj Hais Lus thiab Cov Cai: 

 • Sau npe ntawm no txog qhov tuaj hais lus. Kev sau npe yuav qib thaum 12 pm plaub (4) hnub ua ntej (yog Friday) txog rau thaum muaj lub rooj sibtham (yog Tuesday).
 • Kev sau npe thiab tuaj hais lus, koj pom zoo raws li cov cai kev tuaj hais lus thiab koj nkag siab tias koj cov lus hais thiab yam xav tuaj hais uas tau muab sau tso tseg rau haus daim ntawv sau npe yog ib cov uas txhua tus neeg saib thiab pom tau (public data) raws li hauv Minnesota Government Data Practices Act.
 • Tus Board Chair muaj txoj cai txhua yam txog lub caij kev tuaj hais lus thiab cov kev cai.
 • Yog thaum tuaj txog koj tau sau npe xav hais lus, lawv yuav hu koj los tim lub podium hais lus.
 • Txhua tus neeg hais lus yuav muaj sijhawm txog li ob (2) feeb los hais.
 • Cov neeg hais lus yuav tsum qhia lawv cov npe, kev muaj nrog rau MPS, thiab lub ntsiab lus lawv xav tuaj hais txog.
 • Kev tuaj hais lus yog ib lub caij nyoog rau pawg Board los hnov kev tawm suab thiab tswv yim. Cov Board yuav tsis teb txog cov lus hais lossis lus nug.
 • Cov lus coj tuaj hais yuav tsum hais tsis tau txog cov neeg ua haujlwm lossis ib tus menyuam twg thiab yuav tsum siv tsis tau cov lus hais dag, thuam lossis tso hem thawj.

Xa email rau cov Board
Li txhua zaug, kev tawm suab yeej xa tau mus rau cov Board txhua tus los nias qhov no

Analytics