homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Public Comment
In This Section

Public Comment

Public Comment

Public comments are accepted at monthly business meetings. The next opportunity to provide public comment is for the December 14th meeting. 

At any time, feedback can be emailed to the Board. Contact information is found here.

---

Comment on the Property Tax Levy

There are three options to comment on the proposed property tax levy, prior or during the December 14th Board Meeting, when the levy is schduled for approval:

 1. Voicemail. The first 15 voicemails left between noon on Thursday, December 9th and noon on Friday, December 10th will be played during the meeting. Call 612-668-1229 and follow the instructions to leave a comment.
   
 2. In-Person. Beginning at noon on December 9th, register to attend the meeting and select the "Provide Comment on the Property Tax Levy" option. Click here to register (registration opens at noon on December 9th)
   
 3. Email. To email the entire Board and board staff, send an email to SchoolBoard@mpls.k12.mn.us with your comment. Comments left by email will not be read at the the meeting.

---

Public Comment

Español | Soomaali Hmoob

The School Board will accept up to 25 public comments for regular business meetings either by voicemail in advance of the meeting (up to 15 comments) or in-person during the meeting (up to 10 comments). Both formats have a maximum of two minutes per comment and commenters may only provide one comment per meeting.

Minnesota Government Data Practices Act Disclaimer
Comments provided in writing and by voicemail are considered public data under the MN Government Data Practices Act.

Voicemail Comment Information:

 • The voicemail box will be open from noon on the Thursday prior to the meeting until noon on the Friday prior to the meeting and will be closed after 15 messages are received. A calendar of School Board meetings can be found here.
 • Messages left in Spanish, Somali, or Hmong will be translated and played in English with the original message during the meeting
 • To leave a voicemail, call 612-668-1229 and follow the instructions, which can also be found below:
 • You have reached the MPS School Board Public Comment voicemail. The first 15 voicemails left (maximum of two minutes each) that meet the guidelines will be played during the meeting. Your comment will be played if you include your name and relationship to MPS, your comments do not contain identifiable information about employees or students, and your comments do not contain profanity, insults, or threats. By leaving a voicemail here, you understand that your message is public data under the Minnesota Government Data Practices Act and will be made available upon request. If left in Spanish, Somali, or Hmong, your voicemail will be also be played in English during the meeting. You can find contact information for Board members, complete guidelines for public comment, and more at board.mpls.k12.mn.us. Please leave your message after the tone. Thank you.

In-Person Comment Information:

 • Those wishing to provide a comment in-person can select the option when registering to attend the meeting in-person here.
 • The Board Chair has full discretion over the public comment period and protocols.
 • If you have signed up to provide public comment in-person, your name will be called to approach the podium.
 • Public comments are an opportunity for the Board to hear feedback and input. Board members will not respond to comments or questions.
 • Comments must not reference identifiable information about employees or students and must not use profanity, insults, or threats.

Email the Board
As always, feedback can also be emailed to the entire Board by sending an email to: SchoolBoard@mpls.k12.mn.us.

---

Español

Comentarios del público

El Consejo Directivo Escolar aceptará hasta 25 comentarios del público para las reuniones ordinarias de trabajo, ya sea por correo de voz por adelantado (hasta 15 comentarios) o en persona durante la reunión (hasta 10 comentarios). Ambos formatos tienen un máximo de dos minutos por comentario y los participantes sólo pueden proporcionar un comentario por reunión.

Descargo de Responsabilidad de la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota
Los comentarios proporcionados por correo de voz se consideran datos públicos bajo la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de MN.

Información sobre los comentarios del Correo de Voz:

 • El buzón de voz estará abierto desde el mediodía del jueves anterior a la reunión hasta el mediodía del viernes anterior a la reunión y cerrará después de recibir 15 mensajes. El calendario de reuniones del Consejo Directivo Escolar puede ser encontrado aquí.
 • Los mensajes que se dejados en español, somalí o hmong serán traducidos y reproducidos en inglés con el mensaje original durante la reunión
 • Para dejar un mensaje de voz llame al 612-668-1229 y siga las instrucciones; las instrucciones pueden también encontrarse aquí a continuación:
 • Se ha comunicado con el correo de voz para comentarios públicos de la Junta Directiva Escolar de MPS. Los primeros 15 mensajes de voz (máximo de dos minutos cada uno) que cumplan con las directrices serán reproducidos durante la reunión. Su comentario se reproducirá si incluye su nombre y su relación con MPS, si el comentario no contiene información identificable sobre empleados o estudiantes, y si no contiene blasfemias, insultos o amenazas. Al dejar un mensaje de voz aquí, usted entiende que su mensaje es un dato público según la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota, y que estará disponible a solicitud. Si deja un mensaje en español, somalí o hmong, su mensaje de voz será también reproducido en inglés durante la reunión. Puede encontrar información de contacto de los miembros de la Junta Directiva, directrices completas para los comentarios públicos y más, en board.mpls.k12.mn.us. Por favor, deje su mensaje después del tono. Gracias.

Información sobre los comentarios en persona:

 • Quienes deseen proporcionar un comentario en persona pueden seleccionar la opción al registrarse para asistir a la reunión en persona aquí.
 • El Presidente de la Junta Directiva tiene total discreción sobre el período de comentarios del público y sobre los protocolos.
 • Si usted se ha inscrito para proporcionar comentarios públicos en persona, su nombre será llamado para acercarse al podio.
 • Los comentarios del público son una oportunidad para que la Junta Directiva escuche sus opiniones y aportaciones. Los miembros de la Junta no responderán a los comentarios o preguntas.
 • Los comentarios no deben hacer referencia a información identificable sobre los empleados o estudiantes y no deben utilizar blasfemias, insultos ni amenazas.

Envíe un correo electrónico a la Junta Directiva
Como siempre, los comentarios pueden también ser enviados por correo electrónico a toda la Junta Directiva haciendo clic aquí.

---

Soomaali

Faallooyinka dadweynaha ay ka dhiiban karaan kulanka inta lagu jiro COVID-19

Guddiga Dugsiga wuxuu aqbali doonaa ilaa 25 faallooyin dadweyne ah oo loogu talagalay shirarka caadiga ah iyadoo horay loo sii marinayo cod ahaan (illaa 15 faallooyin) ama qof ahaan inta lagu jiro kulanka (illaa 10 faallooyin). Labada noocba waxay leeyihiin ugu badnaan laba daqiiqo faallooyin ka ah , faallooyinkaas ayaa laga yaabaa inay kaliya noqdaan hal faallo kulan kasta.

Dowladda Minnesota Afeefta Sharciga Ku Dhaqanka Xogta
Faallooyinka lagu bixiyey farriimaha codka waxaa loo tixgeliyaa xogta dadweynaha sida ku xusan Xeerka Ku Dhaqanka Macluumaadka Dowladda gobolka MINNESOTA.

Macluumaadka Fariimaha Codka ah:

 • Sanduuqa farriinta codku wuxuu furnaan doonaa laga bilaabo duhurkii Khamiista ka hor kulanka illaa duhurkii maalinta Jimcaha ee kulanka ka hor waana la xiri doonaa ka dib marka la helo 15 farriin. Kalandarka kulamada Guddiga Dugsiga ayaa laga heli karaa HALKAN
 • Farriimaha lagu dhaafo luqadaha Isbaanishka, Soomaaliga, ama Hmong waxaa loo tarjumi doonaa oo lagu dhageysan doonaa luuqada afka Ingiriisiga iyadoo la isticmaalayo farriinta asalka aheyd inta kulanka socdo
 • Si aad uga dhaafto farriin cod ah, wac 612-668-1229 oo raac tilmaamaha, oo sidoo kale laga heli karo hoosta:
 • Waxaad soo gaadhay qadka Fariinta codka  Dadweynaha ee Gudiga waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis. 25-ka fariimood ee codka ah ee ugu horeeya (oo ugu badnaan laba daqiiqo midkiiba ah) ee buuxiyo hab tilmaameedka  ayaa la dhageysan doonaa inta lagu jiro kulanka dhacaaya bisha. Faalladaada ayaa la dhageysan doonaa haddii aad ku darto magacaaga iyo xiriirkaaga MPS, faallooyinkaada kuma jiraan macluumaad la aqoonsan karo oo ku saabsan shaqaalaha ama ardayda, iyo faallooyinkaada laguma dari karo cayda, aflagaadada, ama hanjabaada. Markaad codkaaga uga tagto halkaan, waxaad fahantay in fariintaadu tahay xog guud oo hoos timaad Sharciga Dhaqanka ee Ku-Dhaqanka Xogta ee Gobolka Minnesota oo la heli doono haddii la codsado. Haddii looga tago Isbaanish, Soomaali, ama Hmong, codkaaga  ayaa waliba lagu turjumi doonaa luuqada  Ingiriisiga inta kulanka socdo. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka ee xubnaha guddiga, tilmaamaha dhammaystiran ee faallooyinka dadweynaha, iyo waxyaabo intaa ka badan oo ah board.mpls.k12.mn.us. Fadlan farriintaada uga tag codka ka dib. Mahadsanid.

Faahfaahinta Shaqsiyeed Qofka

 • Kuwa doonaya inay si shaqsi ah uga dhiibtaan faallo waxay dooran karaan ikhtiyaarka markay is diiwaangelinayaan inay ka qayb galaan kulanka qof ahaan HALKAN.
 • Guddoomiyaha Guddigu wuxuu leeyahay ikhtiyaar buuxa muddada falanqaynta dadweynaha iyo habmaamuuska.
 • Haddii aad iska soo diiwaangelisay si aad shakhsi ahaan uga dhiibato ra'yigaaga, magacaaga ayaa loogu yeedhi doonaa inuu u soo dhowaado fagaaraha.
 • Faallooyinka dadweynaha waxay fursad u yihiin Guddigu inuu ku maqlo ra'yi iyo talo. Xubnaha guddiga ka jawaabi maayaan faallooyinka ama su'aalaha.
 • Faallooyinka waa inaysan tixraacin macluumaadka lagu aqoonsan karo ee ku saabsan shaqaalaha ama ardayda waana inaysan adeegsan cay, cay, ama hanjabaad.

U dir guddiga Email
Had iyo jeer, ra'yi celinta gudiga ayaa sidoo kale laguugu soo diri karaa emaylka adigoo gujinaya halkan.

---

Hmoob

Kev zejzos hais lus

Pawg School Board yuav txais txog li 25 qho kev hais lus rau cov rooj tuaj muaj kev sibtham tsis hais yog kaw suab lus ua ntej (txog li 15 qhov) lossis tuaj hais tim ntsej tim muag (txog li 10 qhov). Ob qhov no tsuas pub li 2 feeb rau ib qho lus hais thiab cov neeg tuaj hais lus tsuas pub ib leeg hais ib zaug xwb.

Qhov Minnesota Government Data Practices Act Disclaimer
Thaum muaj kev sibtham nyob rau saum fuabcua vim tus kab mob COVID-19, pawg School Board yuav txais kev hais lus rau lub rooj sibtham los ntawm kev kaw suab tseg.

Qhia Txog Suab Kev Kaw Lus Tseg:

 • Lub kaw lus yuav qhib pib thaum 12 teev hnub Thursday ua ntej lub rooj sibtham txog rau 12 teev hnub Friday thiab yuav tsis kaw tau lus tom qab muaj 15 qhov lus kaw tseg lawm. Ib daim ntawm calendar ntawm pawg School Board cov rooj sibtham muaj nyob rau ntawm no.
 • ​Cov lus hu tuaj kaw tau tseg uas lus Spanish, Somali, lossis Hmoob yuav muab txhias thiab tso tawm ua lus Askiv nrog cov lus tau kaw tseg thaum muaj kev sibtham
 • Kaw koj cov lus tseg, hu 612-668-1229 thiab ua raws li kev qhia, li uas muaj nram qab no:
 • Koj tau tuaj txoog ntawm MPS School Board Qhov kev kaw lus tseg. Thawj 15 qhov suab kaw tseg (cov lus kaw tseg tsis ntev tshaj 2 feeb) uas raws qhov cai hais tseg thiaj yuav tso tawm thaum lub rooj sibtham. Nej cov lus yuav tso tawm tau yog nej qhia nej lub npe rau hauv thiab yam nej muaj nrog rau MPS, cov lus yuav tsum tsis yog hais tawm txog ib tus neeg ua haujlwm lossis menyuam twg, thiab cov lus yuav tsum tsis muaj qhov hais phem, saib tsis taus thiab npav qhov ua phem. Kaw tso koj cov lus tseg rau ntawm no, koj totaub tias koj cov lus hais yog rau tib neeg txhua tus nyob raws li cov kev tau los (public date) hauv qhov Minnesota Government Data Practices Act thiab tso tau tawm yog thaum muaj neeg hais tuaj. Yog koj kaw tseg ua lus Spanish, Somali, lossis Hmoob, koj lub suab yuav muab tso tawm ua lus Askiv thaum muaj kev sibtham.  Koj yeej nrhiav tau qhov yuav txuas tau lus nrog rau cov Board members, cai qhia txog kev tawm suab, thiab ntau ntxiv ntawm  board.mpls.k12.mn.us. Thov kaw tseg koj cov lus tom qab hnov lub suab nrov.  Ua tsaug.

Tuaj Hais Lus Tim Ntsej Tim Muag

 • Cov neeg uas xav tuaj hais lus tim ntsej tim muag yeej xaiv tau thaum sau npe tuaj koom lub rooj sibtham ntawm no
 • Tus Coj Pawg Board muaj qhov kev ua tau txhua yam txog lub caij thiab cov kev cai hais lus.
 • Yog koj tau sau npe tuaj hais lus tim ntsej tim muag, lawv yuav hu koj lub npe los rau ntawm lub rooj hais lus (podium).
 • Kev tuaj hais lus yog ib lub caij nyoog rau pawg Board los hnov koj kev xav thiab kev tawm suab. Cov Board yuav tsis teb koj cov lus lossis cov lus nug
 • Cov lus hais yuav tsum muaj qhov tseeb txog rau ib cov neeg ua haujlwm lossis menyuam thiab yuav tsum hais tsis tau yam phem, thuam lossis twv tso hem thawj.

Xa email rau cov Board
Li txhua zaug, kev tawm suab yeej xa tau mus rau cov Board txhua tus los nias qhov no